1 / 0.3NM 100% poliester we poliester pagta 2CM T-SHIRT ýüplük El trikota DI DIY ýüplük

Gysga düşündiriş:

Harytlar: Futbolka ýüplügi
Süýüm: 100% poliester.Ora-da poliester we pagta
Agramy: 150gram = 45M , we ini 2CM. Iňňäniň ululygy 8.0MM, çeňňek çeňňegiň ululygy: 7.0MM.Mata rahat, gysylmaga çydamly, solmaga çydamly, ysy ýok we ýuwmak aňsat.Başyna 400 gram gaplap bolýar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

T-SHIRT YARN-yň düzümi matanyň çig maly bolan 100% poliesterdir.Sintetiki süýümi ulanmakda iň köp ýaýran "süýüm" diýýäris.Poliester forma düzmek aýratynlyklaryna eýedir.Poliester ýüplügiň ýa-da mata görnüşinden soň emele gelen tekiz, tüýdükli ýa-da ýumşak görnüş, ulanylanda birnäçe gezek ýuwlandan soň uzak wagtlap saklanyp bilner.Güýçli we çydamly, oňat çeýeligi, deformasiýa aňsat däl, poslama garşylyk, izolýasiýa, gysga, arassalamak aňsat we gurak çalt we ş.m. adamlar tarapyndan gowy görülýär.Futbolka ýüplügi ýokary hilli ýüplükden ýasalýar we ýüplügiň tertibi ýakyn we orta.Softumşak duýulýar we dokalan taýýar önümler doly we ykjam.Iň uly artykmaçlygy gowy gyrmalar - garşylyk we görnüşi saklamakdyr.Futbolka ýüplügi moda senetçileri tarapyndan gowy görülýär.Baý doňdurma reňk ulgamy we romantik birleşme bilen dürli moda önümleri dokalan, olar gaty meşhur. 8.0 ~ 10.0 mm çeňňek çeňňekleri üçin amatly.

Gerek zatlaryňyzy örüp bilersiňiz. Gaty reňk, bir skende köp reňk bar.Esasanam, müşderiniň asyl nusgasyna görä öndürip bileris, biziň bilen birikmek üçin hoş geldiňiz.Toparymyz ýokary standart hyzmaty hödürleýär we önümlerimiziň hiline berk gözegçilik edýäris. OEM we ODM-i islän zadyňyz üçin lable, logo, agram we reňk boýunça hödürläp bileris. Täze gözleg we işläp düzmek üçin deslapky dizaýnerlerimiz bar Müşderilerimize has köp bazar gazanmaga kömek edip biljek her möwsümde täze ýa-da täze tendensiýa reňkini dörediň. Köplenç dünýäde, Amerikada, Europeewropada, Günorta Amerikada, Italiýada, Germaniýada, Kanadada, Awstraliýada, Japanaponiýada, Koreýada satylýar.

Önüm artykmaçlyklaryny tanatmak

1. Daşky gurşawa arassa, könelmäge çydamly, solmak aňsat däl, ýokary hilli çig mal;

2.Gaty gaty ýa-da ýumşak, gowy ýylylyga garşylyk ýok

3.Aktiw boýamak, doňdurma ýaly süýji we ýumşak reňk, ýokary reňk çaltlygy

4.Bu birmeňzeş galyňlyk, inçe we deri üçin amatly, rahat we elastik, tabletka bermek aňsat däl

Haryt modeli

Klassiki stil Düşündiriş Arza
H11847 1 / 0.3NM 100% poliester 2CM 3GG 5GG
DSC_5433

H11847

DSC_5434

H11847

DSC_5442

H11847

DSC_5430

H11847

DSC_5425

H11847

DSC_5417

H11847

5458-1

H11847

DSC_5457

H11847

Reňkler sahypasy

Bizde düýbünden 95 gaty reňk we 82 melange köp reňk bar.

1
2
3

Giňişleýin amaly ssenarileri

El DIY sumka ýorgan ýassygy dokamak üçin futbolka ýüplük haly ýüplükleri, egin-eşik, jorap, oýunjak we beýleki dürli senet taslamalary üçin ajaýyp, şeýle hem çagalar üçin DIY kiçi taslamalary, monjuklar, halylar, torbalar, kiçi bezegler, we ş.m.

1
2
3
4
5
6

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler