2 / 16NM 1 / 16NM 70% super inçe Angora towşan, saç örülen ýüplük

Gysga düşündiriş:

Ady: Lýuks Mink sütükli angora ýüplügiň agramy: 2 / 14NM 100gram = 700metr
Süýüm: 70% el bilen ýasalan ANGORA RABBIT HAIR30% Polimaid.
Bu bir kaşaň ýüplük, diňe el bilen ýuwup bolýar, tekiz gury ýa-da bu görnüşli süýümi tejribesi bolan desgada gury arassalap bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Geliň, bu lýuks süýüm hakda öwreneliň.

Lýuks angora süýümli ýüplük, ýokary hilli Angorany tapmak gaty kyn.Angoranyň ajaýyp mysallary, düýbünden başga we gaýtadan işlenen Angora ýüplüginiň taýýar önüm hökmünde.

towşanlardan ýumşak daralýar, soň bolsa egrelýär.Bu angora diýseň lýuks, süýümleri gaty uzyn we halony haýran galdyrýar。

Reňkler janly, arassa we ajaýyp, hiç hili üýtgeşiklik ýok - diňe arassa reňk we ýumşak angora.Bu kiçijik gyrgyçlar we switerler üçin ajaýyp angora, arassa kassir ýa-da merino , we ýüpek we ş.m. ýaly beýleki süýümler bilen birleşdirilende ajaýyp.

Angoranyň hemmesi birmeňzeş däl - Angora, gaty gowy!Bu zaýalanan lýuks süýüm dürli ajaýyp, ýagty kölegelerde bolýar, içi boş ýadro bilen örän ýyly, süýümiň özi hem Angora ýüplügi üçin gaty gowy (10-18 mikron).Howa ýüplüginden has ýeňil we derä garşy özüne çekiji duýulýar we sygyrlar, şlýapalar, pişikler we şarflar üçin halaýan.

Önümiň artykmaçlyklary

Çukur ýadrosy bilen gaty ýyly
2. Howa ýüplüginden has ýeňil we derä garşy ajaýyp duýulýar
3. Reňkler janly, arassa we ajaýyp ;
4. Beýleki süýümler bilen birleşdirilende ajaýyp

Haryt modeli

Klassiki stil Düşündiriş Arza
H10614 15% AG5% W30% VIS50% NY 3GG 5GG 7GG
H11641 15% AG5% W30% VIS50% NY 3GG 5GG 7GG
#Angora ýüplügi 10614 (16)

H10614

#Angora ýüplügi 10614 (17)

H10614

Angora ýüplük H11641-10

H11641

Angora ýüplük H11641-7

H11641

Reňkler sahypasy

60-dan gowrak reňk ibermäge taýyn we öz reňkiňizi ýasap bilersiňiz - bu reňkleriň hemmesini aksiýa hyzmaty bilen saklaýarys.

1-Hoýa-H11641-Angora-1
1-Hoýa-H11641Angora-2

Giňişleýin amaly ssenarileri

Süýümiň özi hem bulaşyk Angora ýüplügi üçin gaty inçe (10-18 mikron).Howa ýüplüginden has ýeňil we derä garşy özüne çekiji duýulýar we sygyrlar, şlýapalar, pişikler we şarflar üçin halaýan.

#Angora ýüplügi 10614 (41)
#Angora ýüplügi 10614 (29)
H11641-6
H11641-9

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler