kompaniýanyň tertibi

BIZI

KOMPANI .A

10
11
12

Şanhaý Hoýa Dokma Co., Ltd.

Şanhaý Hoýa dokma kärhanasy, Ltd.Hytaýyň Şanhaý şäherinde ýerleşýär.Gözleg we gözleg, önümçilik, satuw we söwdany birleşdirip, orta we ýokary derejeli trikota f ýüplükleri hödürleýäris.Her ýyl ýurtda we daşary ýurtlarda dürli markalardan köp sanly müşderä eýe bolan dürli sergilere barýarys.Doly we ylmy hil dolandyryş ulgamymyz (QMS), güýçli tehnologiki we gözleg mümkinçilikleri bilen buýsanýarys.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak we bazaryň tendensiýalaryny seljermek bilen, önümiň hilini birinji orunda goýýarys, täze önüm gözleglerine we ösüşine has köp üns berip, ýüplük bazaryna ýolbaşçylyk edýäris.

Esasy önümlerimiz, ýüplük, ýüplük ýüplük, ýelek ýüplük, lenta ýüplük, pürküji ýüplük, Islandiýa ýüplügi, uly garyn ýüplügi, ýarym ýüplük, süýüm ýüplük, ping-pong ýüplük, çyra ýüplügi we boýalan kosmos ýüplükleri. pagta, kenep, ýüpek, ýüň, akril, poliester, viskoza, çinlon we neýlon ýaly dürli çig malyň ussat birleşmesi bolan ýüplük.Productshli önümlerimiz trikota and we öý dokma pudagynda switer, ellik, şarf, şlýapa we şal we ş.m. öndürilýär, önümlerimiz ABŞ-a, Europeewropa, Japanaponiýa, Günorta Koreýa, Günorta-Gündogar Aziýa we beýleki köp sanly ýurtlara eksport edilýär. Dünýä.

"Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin gaýgy etmäň" maksady bilen, müşderilere ajaýyp önümleri we iň oňat hyzmatlary hödürlemek üçin pudagyň ähli çeşmelerini birleşdirmegi maksat edinýäris.Ajaýyp gelejek üçin siziň bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Kompaniýamyzda tehniki hyzmat problemalary, käbir umumy näsazlyklar baradaky soraglaryňyza jogap bermek üçin hünärmen inersenerler we tehniki işgärler bar.Önümimiziň hiliniň kepili, baha ýeňillikleri, önümler bilen baglanyşykly islendik sorag, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.
Önümimiziň hili esasy aladalaryň biridir we müşderiniň standartlaryna laýyk öndürildi."Müşderi hyzmatlary we gatnaşyklar", gowy aragatnaşyga we müşderilerimiz bilen gatnaşyklara düşünýän başga bir möhüm ugur, ony uzak möhletleýin iş hökmünde alyp barmak üçin iň möhüm güýç.

Zawod saýlamak, önüm öndürmek we dizaýn, baha gepleşikleri, gözden geçirmek, ýük daşamak bazaryna çenli hyzmatlarymyzyň her ädimleri barada alada edýäris.Her önümiň müşderileriň hil talaplaryna laýyk gelmegini üpjün edýän berk we doly hil gözegçilik ulgamyny ornaşdyrdyk.Mundan başga-da, önümlerimiziň hemmesi iberilmezden ozal berk barlandy.Üstünligiňiz, şöhratymyz: Maksadymyz müşderilere öz maksatlaryna ýetmäge kömek etmekdir.Bu ýeňiş gazanmak üçin uly tagalla edýäris we bize goşulmagyňyzy tüýs ýürekden garşylaýarys.

Dükanyň çyzgy ekrany

4
5
2
3
1
6

Biz hakda bilmek isleýän zatlaryňyzyň hemmesi