Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

1. OEM-i goldaýarsyňyzmy?

Hawa, ähli müşderilere OEM hödürleýäris, ýöriteleşdirilen dizaýna, şahsy nyşana, Ölçegine we çeýeligine görä öndürýäris.

2. Nusgalary nädip alyp bileris?

Quanlity üçin bar bolan nusgalar. Barlamak we öňünden görmek üçin ýörite nusgalar bar. Haýyş edýäris, çeper eserleriňizi we jikme-jik talaplaryňyzy bize iberiň, barlap göreris we size gaýdyp bararys.

3. Töleg şertleriňiz näme?

Western Union, Paybal, T / T, Söwda kepilligi elýeterli. Töleg usuly bilen baglanyşykly meseläňiz bar bolsa, bize habar beriň, size käbir teklipleri bereris.

4. ippingük daşamak barada näme?

Ekspress, deňiz ýa-da howa elýeterli. Biz salgylanma üçin ýokary çykdajyly öndürijilik usulyny hödürleýäris.

5. Jogap tizligiňiz nähili?

Toparymyz, müşderileriň soraglaryna jogap bermek we hemişe sorag bermek üçin 24/7 işleýän yhlasly we başarnykly adamlardan ybarat.Meseleleriň köpüsini 12 sagadyň içinde çözüp bolýar.

6. Täze dizaýnyňyz barmy?

Öz dizaýnerimiz size her aý täze ýüplük stilini berer we satyjylarymyzyň hemmesiniň bu ugurda üç ýyldan gowrak wagty bar.Edýän her bir sargytymyza gowy gözegçilik edip bileris we müşderimize bazaryny giňeltmäge kömek edip bileris.

7. Müşderilere nähili hyzmat edýärsiňiz?

Biz LANAS, AUSSPINNES ýaly köp sanly müşderini üpjün ediji.Şonuň üçin reňkini, hilini, gowşuryş wagtyny nädip dolandyrmalydygyny bilýäris.Käwagt täze stili bilelikde açýarys.

Şeýle hem, NKD, KIK we DAISO ýaly uly supermarketleri üpjün ediji.Köp reňklere, çylşyrymly iberiş belliklerine we dürli çykaryş portuna gözegçilik etmek üçin gaty tanyş.Şol bir wagtyň özünde, müşderilerimize köplenç iň gowy satylýan zat, moda üçin täzelik we ş.m. ýaly bazar üçin has köp teklip berýäris.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?