Habarlar

 • ýüplük ýüplük
  Iş wagty: Noýabr-18-2022

  Esasy ýüplük ýa-da ýadro egirme dokma pudagyndaky möhüm düşünje.Esasy egrilen ýüplügiň nämedigi we onuň häsiýetleri barada has giňişleýin maglumat almak üçin bu broýdan geçip bilersiňiz ...Koprak oka»

 • Iş wagty: Awgust-25-2022

  Slate Rose Slate Rose, gül ýapragynyň aýratyn duýgusyndan gelip çykýar.Gyzyl we kömür çallaryň çaknyşmagy mikro duýgyny gazýar we sizi pikirlenmäge we oýlanmaga alyp barýar.Grafiki dizaýn ube kub dokumasy , nepis ýüplük ...Koprak oka»

 • Iş wagty: Awgust-25-2022

  Formal bag Greenaşyl tebigy ösümliklerden alnan agyr durmuş energiýasyny görkezýär.Formal bag ýyly saryny ýaşyl reňkde birleşdirýär we mylaýym atmosfera döredýär.Switer stiliniň ösüşi gödek gurluşy , quakard zolagy nament bezeg jikme-jikliklerini we ş.m.Koprak oka»

 • Iş wagty: Awgust-12-2022

  Du Şi Wei Ji Neng 《Durmuş - Baharyň we Tomusyň erkekleriň eşikleriniň reňk tendensiýasy light lighteňillik bilen baý şäher , ýumşaklyk we erkinlik adamlaryň düşünjäni giňeltmek we açyk howada hezil etmek isleglerini ýada salýar.Şäherden ideýa alýar we reňk gatnaşyklaryny görkezýär ...Koprak oka»

 • Iş wagty: Awgust-11-2022

  Palçyk reňki Palçyk reňki ýer reňk ulgamyndan we bir ýumşak we ýyly gyzyl reňkden ýasalýar.Onuň gaty ýumşak we rahat the güýzde we gyşda maşgalanyň ýyly atom sferasyny berýär.Switer modelinde palçyk reňkiniň ulanylmagy ýüňden ...Koprak oka»

 • Iş wagty: Awgust-11-2022

  Dykma serdar, duýgyny hemişe ýaşlyk döwrüne alyp barýar.Şol ýylyň gözelligi bilen mekdep formasy.Esasy akyl bilen ýerine ýetiriji.Dykma serdar switerini has açyk görkezýär.El duýgusyna has köp üns berýär.Bu hasam arti diýmekdir ...Koprak oka»

 • Iş wagty: Mart-22-2022

  Mangarin ip Bişen sitrus günüň aşagynda özüne çekiji ýalpyldawuk öwüşgin berýär, ýyly we süýji duýgy berýär.Switer dizaýny, işjeň hereketi görkezip, ýeňil we palçyk effekti döretmek üçin ýüplük we tikiş ulanýar. 、 Açar sözler di Gradient Blooms Effect Stitch Edge Ornament Letter ...Koprak oka»

 • Iş wagty: Mart-09-2022

  e häzirki ýagdaý dartgynly we deňagramsyz, adamlar f ýa-da geljege ymtylýar, oňyn we optimizm energiýasy yzygiderli çykýar, täze deňagramlylygy gyssagly öwrenmeli.Tolgundyryjy we gyzykly duýgy ýakymly keýpiň, tebigy gözlegçiniň ösmegine kömek edýär ...Koprak oka»

 • Üç ölçegli galyň iňňe erkekleriň we aýallaryň switeriniň tehnologiýa ugry
  Iş wagty: Apr-23-2021

  Güýz we gyş beden matalarynyň ösüşi, wizual täsir edýän wizual şekile üns berýär.Esasy bölekler üç ölçegli görnüş we jikme-jik dizaýn arkaly täzelenýär.Eger nagşyň gurluşyny emele getirmek üçin iňňäni ulansak has suratlydyr....Koprak oka»

 • Çagalaryň switeriniň reňk tendensiýasy
  Iş wagty: Apr-23-2021

  Bu möwsümde çagalar switerleri hem özüne çekýär.Adaty baýramçylyk gyzyl reňkine alternatiw hökmünde janly açyk merjen reňki ulanylýar, açyk firuzeli gök gyşyň we "bahar / tomus" reňkleriniň täsirini deňleşdirýär, ýyly we ýumşak ýag reňki uni üçin ajaýyp ...Koprak oka»

 • Pari Parisde durnukly daşky gurşawy goramak we moda oýnamak wagty EShow
  Iş wagty: Apr-23-2021

  Bu ýyl “PlayTime” sergisi 2021-nji ýylyň 10-12-nji fewraly aralygynda onlaýn ýagdaýda açyk bolar. “Playtime” -da daşky gurşawyň durnuklylygy dizaýn düşünjesi hökmünde kabul edildi.Magazinesurnallaryň, blogçylaryň we modaçylaryň maslahaty bilen dürli ýaşyl moda markalary beýan edilýär we ...Koprak oka»