Du Şi Wei Ji Neng

Du Şi Wei Ji Neng 《Durmuş - Baharyň we Tomusyň erkekleriň eşikleriniň reňk tendensiýasy light lighteňillik bilen baý şäher , ýumşaklyk we erkinlik adamlaryň düşünjäni giňeltmek we açyk howada hezil etmek isleglerini ýada salýar.Şäherden ideýa alýar we gülkünç kontrast arkaly reňk gatnaşyklaryny ösdürýär we nusga azatlygyny, gözüňiziň öňünde höwesiň uzaklygyny görkezmek üçin ýeňil funksiýa elementini goşýar.Erkek switer, erkin we amatly “Psihologiki kömek otagy” tapmak üçin şäherden açyk reňkli reňk çekýär, tebigat häzirki zaman durmuşy bilen mylaýym garyşýar we owadan we paýhasly durmuş ýörelgesine alyp barýar.

Du Şi Wei Ji Neng-11
Du Şi Wei Ji Neng-8

Wasabi, anyk we oýlanyşykly dizaýn ideýasyna eýe bolan ajaýyp , innowasiýa wizual profilini aňlatmak üçin reňk çaknyşygyny ulanýar.“Blanc de blanc”, iňňe bükülen gül dokumasy bilen baý binagärlik gurluşynyň spiral egrisini döredýär we şäher rasionalizminiň aýdyň aýratynlygyny görkezýär.Dikişleri ulanmak we nagyşly çyzygyň dizaýny çeýe reňkli atom sferasyny döredýär。 Badam bufy, nusga çyzyklary we geometrik nagyşlar bilen ýaş adamyň erkin bolmak we rahat ýaşamak isleýändigini görkezýär.

Du Şi Wei Ji Neng-16
Du Şi Wei Ji Neng-19
Du Şi Wei Ji Neng-10
Du Şi Wei Ji Neng-4
Du Şi Wei Ji Neng-5
Du Şi Wei Ji Neng-18
Du Şi Wei Ji Neng-6
Du Şi Wei Ji Neng-17
Du Şi Wei Ji Neng-18

Dinamiki we tebigy badam bufynyň reňk çaknyşygy dizaýny we çeýe derejesi ýok.Pleönekeý egrilik çyzygy, işewürlik stilinde gizlenen sport duýgusyny görkezýär.Çyzyklaryň we uçarlaryň ajaýyp utgaşmasy erkekleriň switerini has erkin we rahat duýýar we şäher rasionalizmi ideýasyny goşýar.

Du Şi Wei Ji Neng-3
Du Şi Wei Ji Neng-17
Du Şi Wei Ji Neng-16

Wasabiniň aç-açan ýumşak duýgyny görkezýän uly kül bar.Erkek switer, ýagtylyk funksiýasynyň dizaýn effektini uzaltmak we boýamak üçin açyk dokalan mata ulanýar.Gowy duýýan ajaýyp tikiş, indiki möwsümde ünsi jemlemelidir.

Du Şi Wei Ji Neng-13
Du Şi Wei Ji Neng-1
Du Şi Wei Ji Neng-10

Çal reňkli blanc binagärlik aýazly gurluşy getirýär.Erkek switer, reňk çaknyşygy dizaýny arkaly rasional arhitektura çyzygyny döredýär.Deri erkekleriň switeriniň el duýgusyny baýlaşdyrýar.Boş tikiş, erkekleriň switerini arhitektura çyzygynyň ajaýyp görnüşine we ajaýyp duýgusyna öwürýär.

Du Şi Wei Ji Neng-15
Du Şi Wei Ji Neng-12
Du Şi Wei Ji Neng-5

Beluga ajaýyp quakkard dizaýny ýaly arassa reňkli atom sferasyny görkezýär.Erkekleriň switerleri, joşgunly duýgy bilen nagyşly çyzyklary emele getirýär we ýüplügiň üýtgemegi bilen arassa häsiýeti döredýär.Beluganyň reňk aýratynlygyny bozuň we metal ýalpyldawuk ulanyp, arassa duýgy goşuň.

Du Şi Wei Ji Neng-7
Du Şi Wei Ji Neng-14
Du Şi Wei Ji Neng-20

Iş wagty: Awgust-12-2022