pudak habarlary

 • Poçta wagty: 08-25-2022

  Slate Rose Slate Rose, gül ýapragynyň aýratyn duýgusyndan gelip çykýar.Gyzyl we kömür çallaryň çaknyşmagy mikro duýgyny gazýar we sizi pikirlenmäge we oýlanmaga alyp barýar.Grafiki dizaýn ube kub dokumasy , nepis ýüplük ...Koprak oka»

 • Poçta wagty: 08-25-2022

  Formal bag Greenaşyl tebigy ösümliklerden alnan agyr durmuş energiýasyny görkezýär.Formal bag ýyly saryny ýaşyl reňkde birleşdirýär we mylaýym atmosfera döredýär.Switer stiliniň ösüşi gödek gurluşy , quakard zolagy nament bezeg jikme-jikliklerini we ş.m.Koprak oka»

 • Iş wagty: 08-12-2022

  Du Şi Wei Ji Neng 《Durmuş - Baharyň we Tomusyň erkekleriň eşikleriniň reňk tendensiýasy light lighteňillik bilen baý şäher , ýumşaklyk we erkinlik adamlaryň düşünjäni giňeltmek we açyk howada hezil etmek isleglerini ýada salýar.Şäherden ideýa alýar we reňk gatnaşyklaryny görkezýär ...Koprak oka»

 • Poçta wagty: 08-11-2022

  Palçyk reňki Palçyk reňki ýer reňk ulgamyndan we bir ýumşak we ýyly gyzyl reňkden ýasalýar.Onuň gaty ýumşak we rahat the güýzde we gyşda maşgalanyň ýyly atom sferasyny berýär.Switer modelinde palçyk reňkiniň ulanylmagy ýüňden ...Koprak oka»

 • Poçta wagty: 08-11-2022

  Dykma serdar, duýgyny hemişe ýaşlyk döwrüne alyp barýar.Şol ýylyň gözelligi bilen mekdep formasy.Esasy akyl bilen ýerine ýetiriji.Dykma serdar switerini has açyk görkezýär.El duýgusyna has köp üns berýär.Bu hasam arti diýmekdir ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 03-22-2022

  Mangarin ip Bişen sitrus günüň aşagynda özüne çekiji ýalpyldawuk öwüşgin berýär, ýyly we süýji duýgy berýär.Switer dizaýny, işjeň hereketi görkezip, ýeňil we palçyk effekti döretmek üçin ýüplük we tikiş ulanýar. 、 Açar sözler di Gradient Blooms Effect Stitch Edge Ornament Letter ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 03-09-2022

  e häzirki ýagdaý dartgynly we deňagramsyz, adamlar f ýa-da geljege ymtylýar, oňyn we optimizm energiýasy yzygiderli çykýar, täze deňagramlylygy gyssagly öwrenmeli.Tolgundyryjy we gyzykly duýgy ýakymly keýpiň, tebigy gözlegçiniň ösmegine kömek edýär ...Koprak oka»

 • Çagalaryň switeriniň reňk tendensiýasy
  Poçta wagty: 04-23-2021

  Bu möwsümde çagalar switerleri hem özüne çekýär.Adaty baýramçylyk gyzyl reňkine alternatiw hökmünde janly açyk merjen reňki ulanylýar, açyk firuzeli gök gyşyň we "bahar / tomus" reňkleriniň täsirini deňleşdirýär, ýyly we ýumşak ýag reňki uni üçin ajaýyp ...Koprak oka»