Önümler

 • 20 reňkli moda Gradient zolakly gyş lomaý trikota ýüň ýüplük

  20 reňkli moda Gradient zolakly gyş lomaý trikota ýüň ýüplük

  Şanhaý Haoya dokma lomaý trikota yar ýüplük öndürijileridir we gradient howa ýüplüklerini öndürmekde ýöriteleşendir.Iki aýratynlyk bar: 3.3Nm we 6Nm.58% akril, 29% poliester, 9% neýlon, 4% ýüň, reňkli, açyk we ýyly reňkli gradient howa ýüplügimiz ýumşak we rahat duýgy berýär.Deňdir, owadan gaplanan, uzak aralyga daşamak üçin amatly.Şeýle hem, gradient reňkleriň dürli görnüşlerinde bar.Olaryň her biri 2 ~ 4 ýeke reňkden durýar we kombinasiýa älemgoşara meňzeýän gaty owadan görünýär.

 • Süýji reňki 1 / 7.6NM akril poliester spandex trikota for üçin ajaýyp çotga ýüplük

  Süýji reňki 1 / 7.6NM akril poliester spandex trikota for üçin ajaýyp çotga ýüplük

  Harytlar: Çotga ýüplük

  Süýüm: 65% Akril22% Reňkli poliester3% Spandex

  Üç süýüm garylyp, soňra switeriň ýüzüni ýumşak ukudan doly etmek üçin çişirmek prosesi ulanylýar.Softumşak we ýumşak duýulýar.Doly we ýyly görünýär.Düşnüksiz ýylylyk berýän owadan süýji reňkli ýüplük.Birmeňzeş, elastik ýüplük egin-eşik trikotawear zawody üçin amatlydyr.Dürli görnüşli nagyşlar, açyk eşikler, çeýeligi we ýylylygy goramak gaty gowy.

 • 2.8NM giňişlikde boýalan mohair çotga ýüplük ýüň ýüplük ýüplük

  2.8NM giňişlikde boýalan mohair çotga ýüplük ýüň ýüplük ýüplük

  Harytlar: Mohair Knop Çotga ýüplük

  Süýüm: 6% neýlon7% poliester24% Mohair24% ýüň 39% akril          

  Ol ajaýyp ýüplügiň bir görnüşine degişlidir.Ajaýyp ýüplükleriň gysga uzynlygy, berk ýarasy we esasy ýüplükde paýlanan ownuk düwünler bar.Lightagty we aç-açan, ýyly we rahat, ýumşak we çöketlik bilen häsiýetlendirilýär.Gradeokary derejeli switer mata ýasamak üçin ýokary hilli önüm.Tebigy Mohair ýüplügi, Mohair Knop çotga ýüplügi ýasamak üçin beýleki çig mal bilen bilelikde ulanylýar;adamlar geýinmäge has köp üns berýändigi sebäpli bu ýokary derejeli ýüplük kem-kemden köp adamyň durmuşyna girdi.

 • Maşyn örmek üçin 100% neýlon ýüň ýüplük / mink ýüplük

  Maşyn örmek üçin 100% neýlon ýüň ýüplük / mink ýüplük

  Şanhaý Haoya dokma önümi neýlon ýelek ýüplük öndürijilerinde ýöriteleşýär.Dürli spesifikasiýalaryň ähli neýlon ýelek ýüplüklerini öndürmek, meselem: 6 CM ýelek ýüplük, 5 CM ýüplük ýüplük, 4 ýelek ýüplük, 2 CM ýüplük ýüplük, 1,3 CM ýelek ýüplük, 0,9 CM ýelek ýüplük, 0,7 ýelek ýüplük.

 • 1 / 0.3NM 100% poliester we poliester pagta 2CM T-SHIRT ýüplük El trikota DI DIY ýüplük

  1 / 0.3NM 100% poliester we poliester pagta 2CM T-SHIRT ýüplük El trikota DI DIY ýüplük

  Harytlar: Futbolka ýüplügi
  Süýüm: 100% poliester.Ora-da poliester we pagta
  Agramy: 150gram = 45M , we ini 2CM. Iňňäniň ululygy 8.0MM, çeňňek çeňňegiň ululygy: 7.0MM.Mata rahat, gysylmaga çydamly, solmaga çydamly, ysy ýok we ýuwmak aňsat.Başyna 400 gram gaplap bolýar

 • 300-den gowrak reňk 48NM / 2 28S / 2 Viskoz neýlon PBT ýokary berkligi has ýumşak ýadro egriji ýüplük

  300-den gowrak reňk 48NM / 2 28S / 2 Viskoz neýlon PBT ýokary berkligi has ýumşak ýadro egriji ýüplük

  Esasy egrilen ýüplükde ýöriteleşen Şanhaý Hoýa dokma önümi, iň köp satylýan önüm bolup, içerki we daşarky bazarlara uly täsir edýär;dizaýn görnüşleri we reňk görnüşleri doly;

 • Çunky ýorgan ýüplük Çenil barmak dokma ýorganlary

  Çunky ýorgan ýüplük Çenil barmak dokma ýorganlary

  Şanhaý hoýa dokma önümçiligindäki nusgawy çenil ýüplügi köp ýyllyk önümçilik tejribesine eýedir we bazar tarapyndan gowy garşylanýar.Önümiň ösüşinde täze bir açyk ýer.18, 15, 12, 10, 8, 6 we beýleki spesifikasiýalardan çenil ýüplük öndürmekde ýöriteleşýäris.Esasan 100% poliester, 100% akril we beýleki ýokary hilli çig mal bilen garylan çenil ýüplük öndürýäris.Bu önüm hapalanmaga garşy we dermanlara garşy, ýumşak tutawaç, galyň mata, owadan görnüş we baý reňkler bilen häsiýetlendirilýär.Şonuň üçin dokma senagatynda we ýüň senagatynda giňden ulanylýar.Beýleki ýüplükleriň çalşyp bolmajak täsirleri we funksiýalary bar.

 • 2 / 16NM 1 / 16NM 70% super inçe Angora towşan, saç örülen ýüplük

  2 / 16NM 1 / 16NM 70% super inçe Angora towşan, saç örülen ýüplük

  Ady: Lýuks Mink sütükli angora ýüplügiň agramy: 2 / 14NM 100gram = 700metr
  Süýüm: 70% el bilen ýasalan ANGORA RABBIT HAIR30% Polimaid.
  Bu bir kaşaň ýüplük, diňe el bilen ýuwup bolýar, tekiz gury ýa-da bu görnüşli süýümi tejribesi bolan desgada gury arassalap bolýar.

 • 100% poliester ýeňil lýuks ýumşak Çenil mahmal ýumşak trikota yar ýüplük bilen üpjün ediji

  100% poliester ýeňil lýuks ýumşak Çenil mahmal ýumşak trikota yar ýüplük bilen üpjün ediji

  Şanhaý hoýa dokma önümçiligindäki nusgawy çenil ýüplügi köp ýyllyk önümçilik tejribesine eýedir we bazar tarapyndan gowy garşylanýar.Önümiň ösüşinde täze bir açyk ýer.

 • Qualityokary hilli ajaýyp 1MM 2MM 100% poliester yzygiderli ýüplük

  Qualityokary hilli ajaýyp 1MM 2MM 100% poliester yzygiderli ýüplük

  Harytlar: monjuk ýüplük

  Süýüm: 100% poliester

  Sequin ýüplügi, täze we moda bolan ajaýyp egirmekden ýasalan yzygiderli trikota yar ýüplükdir.Düzgünler dürli reňklerde saýlanyp bilner we has gowy eşik effekti üçin islendik ýüplük bilen birleşdirilip bilner.Bu ýüplük önümi häzirki meşhur trikota yar ýüplükdir.Önümler içerde we daşary ýurtlarda uly dizaýnerler tarapyndan makullanan, üýtgeşik we şahsylaşdyrylan.

  Naturalüzü tekiz, tebigy ýalpyldawuk reňkli, gysmak aňsat däl we duýmak kyn.Strengthokary güýç, oňat çydamlylyk we geýmäge garşylyk, tozan we antifulýasiýa önümleri, tabletka bermek aňsat däl, arassalamak we ýuwmak aňsat.

 • 1 / 3.1NM merino ýüň garyndysy Trikota Sw Switer üçin guzy tüýli ýüplük

  1 / 3.1NM merino ýüň garyndysy Trikota Sw Switer üçin guzy tüýli ýüplük

  Harytlar: Guzy tüýli ýüplük

  Süýüm: 16% neýlon 42% akril 42% ýüň

  Agramy: 1.75OZ / 50gram = 170YD / 155MT

  Premium merino ýüň süýümli ýüplük .Saýlanan ýokary hilli ýüň süýümi, soňra dokumany tüýli ýüň ýüplük edýär.

  Bu ýüplük ýaly poliester şerpanyň bir görnüşidir, ol hem emeli materiallary, hem-de tebigy merino ýüňi öz içine alýar, poliester şerpanyň ýylylygy saklamagyna ajaýyp ýetýär.Bazardaky kassir ýaly 100% poliesterden has ýyly, has dykyz süýüm bilen has amatly.42% ýüň düzümini öz içine alýan kassirimiz üçin ýokary hilli Merino ýüň süýümini saýlaýarys.Hil taýdan ökde bolmagy we bazaryň abraýyny gazanmagy maksat edinýäris;Poliester sherpa ýylylygy bilen tapawutlanýar, ýöne moda duýgusy bolmazdan;Poliester şerpadan taýýar taýýar eşikler we esbaplar güýzde we gyşda eýýäm gyzgyn zatlara öwrüldi.

 • 1 / 2.3NM 10% Yakak 60% pagta 30% poliester ýakasy ýüň ýüplük

  1 / 2.3NM 10% Yakak 60% pagta 30% poliester ýakasy ýüň ýüplük

  Harytlar: ýakyn saçly ýüplük
  Süýüm: 10% Yakak 60% pagta 30% poliester
  Agramy: 3.5OZ / 100gram = 210YD / 230MT
  Bir Skein 100g, takmynan 230 metr , Material: 10% Yakak 60% pagta 30% poliester

12Indiki>>> Sahypa 1/2