Nüplük agramy

 • 20 reňkli moda Gradient zolakly gyş lomaý trikota ýüň ýüplük

  20 reňkli moda Gradient zolakly gyş lomaý trikota ýüň ýüplük

  Şanhaý Haoya dokma lomaý trikota yar ýüplük öndürijileridir we gradient howa ýüplüklerini öndürmekde ýöriteleşendir.Iki aýratynlyk bar: 3.3Nm we 6Nm.58% akril, 29% poliester, 9% neýlon, 4% ýüň, reňkli, açyk we ýyly reňkli gradient howa ýüplügimiz ýumşak we rahat duýgy berýär.Deňdir, owadan gaplanan, uzak aralyga daşamak üçin amatly.Şeýle hem, gradient reňkleriň dürli görnüşlerinde bar.Olaryň her biri 2 ~ 4 ýeke reňkden durýar we kombinasiýa älemgoşara meňzeýän gaty owadan görünýär.

 • Çunky ýorgan ýüplük Çenil barmak dokma ýorganlary

  Çunky ýorgan ýüplük Çenil barmak dokma ýorganlary

  Şanhaý hoýa dokma önümçiligindäki nusgawy çenil ýüplügi köp ýyllyk önümçilik tejribesine eýedir we bazar tarapyndan gowy garşylanýar.Önümiň ösüşinde täze bir açyk ýer.18, 15, 12, 10, 8, 6 we beýleki spesifikasiýalardan çenil ýüplük öndürmekde ýöriteleşýäris.Esasan 100% poliester, 100% akril we beýleki ýokary hilli çig mal bilen garylan çenil ýüplük öndürýäris.Bu önüm hapalanmaga garşy we dermanlara garşy, ýumşak tutawaç, galyň mata, owadan görnüş we baý reňkler bilen häsiýetlendirilýär.Şonuň üçin dokma senagatynda we ýüň senagatynda giňden ulanylýar.Beýleki ýüplükleriň çalşyp bolmajak täsirleri we funksiýalary bar.

 • 100% poiyester 2CM Super trikil çenil El dokamak üçin galyň tegelek ýumşak çenil ýüplük

  100% poiyester 2CM Super trikil çenil El dokamak üçin galyň tegelek ýumşak çenil ýüplük

  Harytlar: Super çenil ýüplük

  Süýüm: 100% poiyester

  El bilen ýasalan DIY dokaýjylaryň halanýan ýüplüginiň bir görnüşidir.Görüşde agyr görünýär, ýöne aslynda geýilende ýeňil, ýumşak we näzik, derini sokman, ýazyň başynda ýylylyk duýgusy ýaly;Maşgala we dostlaryňyz üçin iň gowy sowgat bolan şlýapa, şarf, ýorgan we ş.m. dokma önümlerinde giňden ulanylýar;Haýwanlary halaýanlar, ýüplügi döretmek üçin çäksiz mümkinçilikleri getirip, bu ýüplük bilen haýwan höwürtgelerini, ýorganlary we ş.m. dokamak isleýärler;